Институции

Институции в България

Правителство на РБългария – www.government.bg
Министерство на образованието, младежта и науката - www.minedu.government.bg
Държавна агенция за младежта и спорта - www.youthsport.bg и www.youthdep.bg
Министерство на труда и социалната политика - www.mlsp.government.bg
Министерство на културата - www.mc.government.bg

Държавна агенция за закрила на детето - www.stopech.sacp.government.bg
Агенция за социално подпомагане - http://asp.mlsp.government.bg

Национален комитет по профилактика на СПИН и полово предавани болести - www.ncaids.government.bg
Национален съвет по наркотични вещества - www.ndc.government.bg
Национален център по здравна информация - www.nchi.government.bg

Централен регистър на юридическите лица в обществена полза - http://www.mjeli.government.bg/ngo/default.aspx

Домове за деца лишени от родителска грижа - ДДЛРГ
Домове за медико социални грижи за деца от 0 до 3г (ДМСГД)
Домове за деца и младежи с умствена изостаналост (ДДУИ и ДДМУИ)
Социални учебно-професионални центрове (СУПЦ)
Помощни училища
Социално-педагогически интернати и възпитателни училища интернати
Специални училища
Приюти, дневни центрове и домове за временно настаняване за деца на улицата

Дневни центрове за деца с увреждания към Домовете за медико - социални грижи
Дневни центрове за деца с увреждания на общинско подчинение
Дневни центрове за деца с увреждания към ДДМУИ
Дневни центрове за деца с увреждания разкрити от неправителствени организацииEU институции
Портал на Европейския съюз - http://europa.eu
Портал на Съвета на Европа, Директорат за младежта - http://www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/
Евродеск - www.eurodesk.org
Европейски младежки център – Будапеща - www.eycb.coe.int
Ресурсни центрове - http://www.salto-youth.net/
Европейска мрежа на младежките центрове - www.eycn.org

 

ВАЖНО е да знаете, че всички ресурси, които вие лично публикувате в СЕЛМИРА или изпращате по е-мейл, за да бъдат публикувани от ваше име, ще бъдат достъпни за ползване от другите потребителина СЕЛМИРА под лиценз Криейтив Комънс 2.5 (Creative Commons 2.5) -"Признание-Споделяне на споделеното 2.5"