Законодателство

К О Н С Т И Т У Ц И Я  НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Закон за закрила на детето
Закон за народната просвета
Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план
Закон за професионалното образование и обучение
Закон за висшето образование
Закон за научните степени и научните звания
Закон за насърчаване на научните изследвания
Закон за кредитиране на студенти и докторанти
Закон за кредитиране на студенти и докторанти
Обн., ДВ, бр. 69 от 5.08.2008 г., изм., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 1.01.2010 г.
Закон за достъп до обществена информация

ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
ЗАКОН ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО
ЗАКОН ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА
ЗАКОН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА
ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ЗАКОН ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА
ЗАКОН ЗА ОМБУДСМАНА

***МЕЖДУНАРОДНИ АКТОВЕ ***

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И МЛАДЕЖКИТЕ ПОЛИТИКИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2009 – 2013 г.)

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И МЛАДЕЖКИТЕ ПОЛИТИКИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2009 – 2013 г.)

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН за интегриране на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания в системата на народната просвета

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за въвеждане на информационните и комуникационни технологии в българските училища

СТРАТЕГИЯ за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ (УЦЖ) за периода 2008 – 2013 година

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за продължаващо професионално обучение за периода 2005-2010 година

 

 

ВАЖНО е да знаете, че всички ресурси, които вие лично публикувате в СЕЛМИРА или изпращате по е-мейл, за да бъдат публикувани от ваше име, ще бъдат достъпни за ползване от другите потребителина СЕЛМИРА под лиценз Криейтив Комънс 2.5 (Creative Commons 2.5) -"Признание-Споделяне на споделеното 2.5"