Възможности за финансиране и обучение - март 2010

  • НОВО: BG161PO001/4.1-03/2010 Схема за подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини Краен срок: 4 юни 2010 г, 16.00 ч. МРРБ обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 4 „Местно развитие и сътрудничество”, операция 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”. Настоящата схема цели: - да се повиши енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в рамките на 178 малки общини; - да се осигури използване на ВЕИ в общинска образователна инфраструктура. Схемата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България, в рамките на 178 малки общини. Дейностите, които ще получат подкрепа включват: 1. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в общински образователни институции - детски ясли и градини, обединени детски заведения, начални, основни и средни училища, включително спортни салони (топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване), включващо следните под-дейности:
- подмяна на дограма (прозорци, врати); - топлинна изолация на външни конструкции и елементи, в т.ч. външни стени, покриви и подове; - основен ремонт, модернизация или? подмяна на абонатни станции/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения, вкл. смяна на горивната база при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект; - изграждане на инсталации за? оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за задоволяване на нуждите от енергия на сградата, обект на интервенция, които не генерират приходи (печалби) от търговска дейност за бенефициента в процеса на експлоатация на съоръженията; - балансиране на отоплителна/охладителна, вентилационна инсталация; - ремонт или подмяна на вътрешна отоплителна/охладителна/ вентилационна инсталация; - монтиране на радиаторни термостатични вентили и разпределители; - въвеждане на енергоспестяващо осветление; - внедряване на автоматизирани системи за управление и регулиране на потреблението на топлинна и електрическа енергия; - газифициране на сградата; - съпътстващи строително-монтажни работи? в т.ч. ремонт или подмяна на електрическа инсталация, хидроизолация, (вкл.прилежащото дворно място), свързани с внедряването на мерките за енергийна ефективност. 2. Извършване на обследвания за енергопотребление. Общ размер на схемата е 27 265 087,74 лева. За отделните проекти, които могат да бъдат финансирани по настоящата схема, важат следните размери на минималната и максималната стойност: - минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200 000 лв. - максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 1 000 000 лв. ВАЖНО!!! Безвъзмездната финансова помощ по настоящата схема не може да надвишава 85% от общата стойност на проектното предложение, в тази връзка кандидатите следва да осигурят задължително 15% собствен принос.
  • НОВО: Подкрепа за младежки проекти Краен срок: За категории А и B: 1 април за дейности, които ще се проведат между 1 януари и 30 юни на следващата година и 1 октомври за дейности между 1 април и 31 декември на следващата година. За категория С: 1 февруари в годината на осъществяване на дейностите За категория D: 3 месеца преди началото на дейностите Европейската младежка фондация (EYF) подкрепя дейности на младежки НПО или други младежки организации, ангажирани с политиките на Съвета на Европа, както следва:
- учебни, социални, културни и хуманитарни дейности с европейска насоченост; - дейности, целящи засилване на мира и сътрудничеството в Европа; - дейности, които да подобрят сътрудничеството и обмена на информация между младите европейски граждани; - дейности, насочени към оказване на помощ на развиващите се страни; - изследвания и доклади по въпроси, които вълнуват младите. Може да се кандидатства в 4 категории: - Категория А - Международни срещи на младежки лидери - семинари, конференции, работни групи, фестивали; - Категория B - Изследвания, доклади, документи и информация по младежки теми; - Категория С - Младежки международни НПО или мрежи на европейско ниво; - Категория D - Пилотни проекти - младежки семинари или други дейности, които допринасят за осъществяване на конкретните цели на Съвета на Европа, вкл. обучение по човешки права.
  • НОВО: Национален конкурс за стихотворение и разказ за студенти с българско гражданство Краен срок: 30 април 2010 г. Фондация "Св. Климент Охридски" обявява четвърти национален конкурс за стихотворение и разказ. За наградите могат да кандидатстват студенти с българско гражданство, обучаващи се у нас и в чужбина. Студентите е необходимо да представят по един непубликуван разказ или стихотворение. Материалите следва да се представят в срок до 30 април на текущата година при Секретаря на Фондация “Св. Климент Охридски”. СУ “СВ. Климент Охридски”, София, бул. “Цар Освободител” № 15, Ректорат, Детелина Илиева тел. 9308 336, 987 39 12, E-mail: deti@admin.uni-sofia.bg Кандидатите за участие в конкурса следва да представят точен адрес, Висше училище, в което се обучават и специалност, E-mail, телефон за връзка. Носителите на наградите се определят от специално назначено жури. Наградите се връчват ежегодно на 24 май - Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.
  • НОВО: Международен конкурс за превод на стихотворения на Никола Йонков Вапцаров от български език на други езици Краен срок: 1 март 2010 г. Във връзка с юбилейната годишнина на Вапцаров Съюзът на преводачите в България организира международен конкурс за превод от български на други езици. Въпреки че Вапцаров е сред превежданите на много езици поети, нека стиховете му да прозвучат и в нови преводи. Конкурсът се осъществява със съдействието на Национален фонд “Култура” на Република България. Конкурсът ще се проведе в 3 категории:
- Първи преводачески изяви - за участници от 15 до 21 години; - Преводачески умения - за участници от 22 до 28 години; - Преводаческо майсторство - за участници над 28 години. Във всяка категория ще има по две номаницаии и 1 победител. Жури от специалисти от Съюза на преводачите в България ще определи победителите до 25 март 2010 година. Обявяване на наградите - до 31 март 2010 година. Победителите ще участват в летния семинар по български език и култура, който ежегодно се провежда в България. Поканваме в него да участват всички, които пожелаят да преведат приложените стихотворения ВЯРА, РОМАНТИКА И АНТЕНИ от български на роден език. Преведените на съответния език стихотворения следва да се изпратят до 1 март 2010 година на адрес: office@bgtranslators.org във формат W-RTF или TXT - шрифт Times New Roman. Кратко CV, съдържащо основни сведения за участника /име, дата на раждане, място на живеене/ и информация за неговите преводачески интереси и дейности. Е-mail, на който Съюзът на преводачите в България да съобщи резултатите от конкурса. Документи за участие: 1. Форма за регистрация в конкурса 2. Текстове на стихотворенията за превод
  • НОВО: Национален литературен екоконкурс “Водата” Краен срок: 31 март 2010 г. Младежки център „Захари Стоянов” - град Добрич, Клуб за екология, самопознание и фантастика “ВОДА” и Клуб “Екоравновесие” - Добрич обявиха Национален литературен екоконкурс “Водата”. Конкурсът е в три раздела: І - за стихотворение; ІІ - приказка, разказ; ІІІ - есе. В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст до 18 години, разделени в три групи: Първа - до 10 години; Втора:11 - 14 години; Трета:15 - 18 години. Всеки участник има право да представи до 2 литературни произведения, специално създадени за конкурса. Творбите да са с обем до 5 машинописни страници (9000 знака, вкл. интервалите). Конкурсът ще бъде явен за всички участници в него, тъй като ще бъде виртуален. Компетентно жури, в състава на което ще участват представители на фондация “Човешката библиотека” (
  • НОВО: ХХVІІ Национален литературен конкурс "Искри" организира БНР Краен срок: 30 април 2010 г. Конкурсът е за деца до 16 години, без ограничения в жанра и темите. Изпращайте творбите си, с пълни данни и телефони за връзка на адрес: София 1040, бул. Драган Цанков 4 Българско национално радио за конкурса "Искри" и на имейл istorii@abv.bg Повече информация - на телефони: 02/8668897 и 02/9336555.
  • НОВО: VIII ФЕСТИВАЛ НА КАМЕРНИЯ ТАНЦ, гр. Хасково, 30 април - 2 май 2010 г. За осма поредна година Община Хасково, ОП „Младежки център” - Хасково, Българска спортна танцова федерация и Българска танцова организация организират Фестивал на камерния танц. Той ще се проведе от 30 април до 02 май 2010 г. в гр. Хасково. Фестивалът има конкурсен характер. Той е национална квалификация за участие в Европейското първенство по танцово шоу в Унгария 2010 и национален турнир по класически и характерни танци. В него могат да участват деца и младежи от танцови школи, формации, клубове, ЦРДМ, ОДК, младежки домове, читалища, училища и др. Стиловете, които Фестивалът включва са: български народни танци, класически танци, характерни танци и танцово шоу. За регистрация и повече информация посетете страницата на ОП „Младежки център”.
  • НОВО: Първи национален конкурс за книги за деца за български поети и писатели, издали книги през 2009 и 2010 г. Краен срок: 31 август 2010 г. Община Гоце Делчев, Читалище „ Просвета” и Литературен клуб „ Акад. Людмил Стоянов” организират конкурс под надслов : „ Да върнем книгите в ръцете на децата”, за: 1. Детски книги издадени през 2009 и 2010 г. Авторите следва да изпратят по 3 екземпляра от книгите до посоченият краен срок на адрес: Гр. Гоце Делчев - 2900, бул.” Гоце Делчев” № 1. Читалище „ Просвета”- Надежда Халилова - за конкурса. В конкурса могат да участват творци от цялата страна. Книгите не се връщат на авторите, а ще бъдат дарявани на детският отдел на библиотеката към читалище „ Просвета”. Участниците в конкурса трябва да изпратят трите си имена, ЕГН, адрес, телефон и E-mail за връзка. За допълнителна информация: Организатор - Иван Мишев - GSM 0887/ 299 726 Авторите на отличените творби ще бъдат наградени с парични и предметни награди и диплом от Община Гоце Делчев. Същите ще бъдат връчени през втората половина на месец октомври, в дните - празници на гр. Гоце Делчев. Наградените автори ще бъдат уведомени най-късно до 01.10.2010 г.
  • НОВО: Радиоконкурс “Обичам те, море” Краен срок: 25 март 2010 г. На вниманието на изпълнители, ненавършили 16 години! Международният музикален фестивал “Море и спомени” - Варна, Българско национално радио - Програма “Христо Ботев” и Радио Варна обявяват конкурс за изпълнители, ненавършили 16 години на песни с морска тематика от български композитори. Кандидатите изпращат качествен запис на една песен с музикален съпровод на CD или МР 3, името на изпълнителя, рождена дата, адрес и телефонен номер, e-mail, имената на песента и авторите на музиката и текста на адрес: 9010 Варна, ул. «Лоза» № 3, Народно читалище «Васил Левски» за радиоконкурса “Обичам те, море”. Радио Варна ще излъчва записите на изпълнителите всяка неделя от 12.15 до 15.00 часа в рубриката “Неделна наздравица”, а БНР - Програма “Христо Ботев”, в предаването “Звезден прах”. Премираните изпълнители ще бъдат поканени на Международния музикален фестивал “Море и спомени” за участие в концерта “Обичам те, море” и връчване на наградите на 7 май 2010 г. от 11.00 часа. Музикалните записи се приемат до 25.03.2010 г. (Молим, не изчаквайте крайният срок,тъй като няма да бъде възможно излъчването на всички записи в ефир, ако са изпратени в последния момент.) За справки: 052/ 303 091, 0888/349 800 , 0878/349 800 e-mail: info@morefest.com; n4levski@mail.bg
  • НОВО: Покана за представяне на предложения в рамките на работната програма ENIAC Joint Undertaking Краен срок: 30 април 2010 г. ENIAC Joint Undertaking е посветена на развитието на наноелектрониката.
  • НОВО: Покана за представяне на предложения за 2010 г. за непреки действия по многогодишната програма на Общността за защита на децата при използване на интернет и на други комуникационни технологии - По-безопасен интернет Краен срок: 27 май 2010 г. „По-безопасен интернет“ се основава на четири действия: а) осигуряване на обществена осведоменост; б) борба срещу незаконното съдържание и вредното поведение онлайн; в) насърчаване на по-безопасна онлайн среда; г) създаване на база от знания. Програмата е правоприемник на програмата „По-безопасен интернет плюс“ (2005-2008 г.). Ориентировъчният общ бюджет, осигурен под формата на участие на Общността по тази покана за представяне на предложения, е 3 млн. евро от бюджета за 2010 г.
НОВО: До колко българските студенти участват в образователния процес? - Сайт за регионално развитие и политика До колко българските студенти участват в образователния процес? Това е въпрос, на който се надявам да получим отговор след създаването на сайта. Твърдението, че апатията е всеобща, може вече да бъде опровергано. Каня студенти (по регионално развитие, журналистика и др.), преподаватели и организации, които искат да станат автори в сайта и имат какво да напишат по теми, свързани с регионалното развитие, свои инициативи, да изпращат материалите си на формата за контакт или на lalogica@gmail.com . Надявам се на повече активност и споделяне на идеи. Темата за регионално развитие подслонява купища въпроси и добри практики. Сайтът за регионално развитие и политика е изцяло студентска инициатива. Потърсете ни и във Facebook.
Автор: 
МИКЦ Шумен
Година: 
2010
Източник: 
МИКЦ Шумен

ВАЖНО е да знаете, че всички ресурси, които вие лично публикувате в СЕЛМИРА или изпращате по е-мейл, за да бъдат публикувани от ваше име, ще бъдат достъпни за ползване от другите потребителина СЕЛМИРА под лиценз Криейтив Комънс 2.5 (Creative Commons 2.5) -"Признание-Споделяне на споделеното 2.5"