Как да изготвим Бизнес план?

1. Въведение

1.1. Име на проекта, обект на разработката.
1.2. Име и адрес на фирмата, координати за връзка.
1.3. Лица за контакти.

2. Резюме

2.1. Кратко описание на ключовите моменти от бизнес плана.
2.2. Сфера на дейност.
2.3. Водещи фигури - опит.
2.4. Описание на пазара и вписване на продукта и/или услугата в него.
2.5. Цел на стартиращия бизнес.
2.6. Необходими ресурси: персонал, технология, финанси и тяхното осигуряване.

3. Представяне на проекта и предлагания продукт/услуга

3.1. Описание на идеята за развитие на този проект.
3.2. Описание на продукта или на услугата, какви нужди покриват.
3.3. Готовност за реализация.
3.4. Конкурентни предимства: ниска цена, високо качество, по-продължителна експлоатация, по-добра оперативност, улеснена и бърза поддръжка, бърз и адекватен сервиз, малки размери, други.
3.5. Защита на продукта: патенти, марки, други.
3.6. Описание на технологичния процес.
3.7. Самостоятелно ли ще бъде организирано производството или ще има и подизпълнители.
3.8. Необходимо ли е закупуване на технологично оборудване и какво ще бъде то (капацитет, цена).
3.9. Доставчици на компонентна база, материали и суровини, периоди на доставка.

4. Анализ на средата

4.1. Описание на бранша. Тенденции за развитие.
4.2. Нормативна уредба. Данъчно облагане.
4.3. Конкуренти и предлагани от тях изделия. Стоки заместители.
4.4. Канали за разпространение.
4.5. Доставчици на компонентна база.
4.6. Потребители.
4.7. Конкуренти и конкурентни цени.
4.8. Район на разпространение.
4.9. Пазарен потенциал и обем.
4.10. Растеж на пазара.

5. Маркетингов план

5.1. Сегментиране на пазара.
5.2. Избор на целеви сегменти и стратегия за обхващане на пазара.
5.3. План за продажбите- месеченен/тримесечен обем на продажбите.
5.4. Дистрибуция и реклама.

6. Текущо състояние

6.1. Сфера на дейност.
6.2. Опит на партньорите.
6.3. Необходими ресурси.
6.4. Текущо състояние- Отчет за приходите разходите за последната 1 година.

7. Организация и управление

7.1. Правна форма
7.2. Прогноза за наетия персонал и разходи за заплати.

8. Прогнозни финансови разчети

8.1. Инвестиционни разходи. Какъв инвестиционен и начален работен капитал е необходим и кога ще бъде изплатен.

8.2. Източници на финансиране.

• Заемен капитал, акционерен капитал, собствен принос, субсидии, др.;
• Погасителен план (попълва се при наличие на заемни средства);
• Налично обезпечение за гарантиране пред кредитни институции.

8.3. Формиране на пълната себестойност на изделията.
8.4. Прогнозни приходи и разходи.
8.5. Прогнозни парични потоци.

9. Финансови показатели и оценка на проекта
9.1. Възвръщаемост на инвестициите, покритие на заетите средства.

10. Времеви график Фази на осъществяване на бизнес проекта.
 

Автор: 
Инвестор.бг
Година: 
2009
Източник: 
Future Friendly

ВАЖНО е да знаете, че всички ресурси, които вие лично публикувате в СЕЛМИРА или изпращате по е-мейл, за да бъдат публикувани от ваше име, ще бъдат достъпни за ползване от другите потребителина СЕЛМИРА под лиценз Криейтив Комънс 2.5 (Creative Commons 2.5) -"Признание-Споделяне на споделеното 2.5"