Възможности за финансиране и обучение...

 •  Конкурс “Електромобилите – вдъхновение за бъдеще без вредни емисии!” Краен срок: 15 февруари 2010 г. Стартира четвъртото издание на традиционния вече конкурс „Рено Нисан България Мастър Инициатива”, който тази година работи в партньорство с AIESEC - най-голямата международна студентска организация с традиции в съвместната дейност между университетите и бизнеса. Тази година темата на проекта е „Електромобилите - вдъхновение за бъдеще без вредни емисии! Renault и Nissan вече представиха своите първи модели. Как виждате тяхната реализация в България?” Конкурсът е отворен за всички студенти, записани в Магистърска или завършващи Бакалавърска степен за учебната 2009/2010 г. За да участват, интересуващите се студенти трябва да сформират екипи от 2-ма до 3-ма души. Възможно е да се съставят по няколко екипа във всяка организация, участваща в конкурса. Екипите-кандидати трябва да заявят участието си преди 15 февруари 2010 като се запишат на интернет сайта на конкурса. Всеки участващ екип може да изпрати само един проект при участието си в конкурса на български или английски език. Той не трябва да съдържа повече от 20 страници, без анексите, и трябва да включва задължително резюме на английски език. Окончателните проекти могат да се изпратят по електронна поща на следния адрес: teodora.vlaeva@renault.bg или в офиса на Рено Нисан България - бул. Никола Вапцаров 47, София 1407 преди 1 април 2010.  
 • Стажантска програма за млади роми в частния сектор Краен срок: 20 февруари 2010 г. Програма Рома на Институт "Отворено общество" - София и Фондация Америка за България, стартират за първи път Стажантска програма за млади роми в частния сектор. Целта на Програмата е да подпомогне процеса на интеграция на ромите чрез иновативен и разширен подход, който да отчете спецификите на местната общност и предизвикателствата на икономическата и финансова криза. Програмата си поставя за цел да отговори на критичните нужди на младите роми, с висше образование и висока квалификация. Основната цел на Програмата е да предостави достъп до трудова заетост чрез тримесечни стажове във водещи частни компании в България. Кандидатите трябва да представят необходимите документи за кандидатстване (вижте приложения списък), в това число и формуляр за кандидатстване и европейски формат на автобиография. Допълнителна информация за Стажантската програма можете да получите на телефон 02/ 930 66 27, vmilanova@osi.bg  
 • Национален форум “Младите правят промяната”, 18-19 март 2010, гр. Карлово Краен срок: 28 февруари 2010 г. СНЦ “Младежки и граждански инициативи в Розовата Долина” спечели проект по Програмата за младежки дейности 2008-2010 към Националния Център за Европейски младежки програми и инициативи. Основна цел на проекта “Заедно сме по-силни да направим промяната” е насърчаване младежкия обмен на опит, идеи и виждания за справяне с проблема за наложените различни стереотипи в обществото и търсене на креативни начини за разчупването им чрез метода «Световно кафене». Форумът цели да събере ръководители на младежки организации, учители, младежки лидери, представители на местната власт, занимаващи се с младежка политика и всички, които се вълнуват от живота на младите хора на България. По време на форума те ще дебатират утвърдилите се в нашето общество стереотипи и ще се търсят начини за тяхното разчупване. Наред с това участниците във форума трябва да имат готовност да се включат в спортен полуден с представителите на сегрегираното ромско училище в града, давайки реален пример-послание за разчупване на един от най-разпространените стереотипи в нашето общество за сегрегация на ромските ученици. Посланията,извлечени от дебатите по време на форума ще бъдат оформени в брошура, която ще бъде разпратена до всички участници във форума, за да я разпространяват св своите общности. Всички разходи по проекта за настаняване, пътни и храна се покриват на 100 % от организаторите. От участниците се очаква да пристигнат в гр. Карлово на 18 март 2010 до 11:30ч. и да отпътуват след 14:00ч на 19 март 2010, както и да си носят подходящи спортни дрехи и обувки за спортния полуден. Регистрационен формуляр  
 • Три стипендии за проекти в областта на медийното изкуство Краен срок: 28 февруари 2010 г. „Едит Ръс Хаус" отпуска три стипендии за 2010 година за разработване на проект в областта на медийното изкуство. Източник: www.dnevnik.bg/evropa  
 • Конкурс "Балканско предизвикателство" Краен срок: 1 март 2010 г. Състезанието е насочено към изявени студенти от Албания, Австрия, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Молдова, Румъния, Сърбия и Словения, Хърватия, Черна гора и е за решаване на казуси. Всеки от участниците трябва да разреши или разработи казус в една от следните четири области: - Бизнес - разглежда бизнес или икономически проблем; - ИКТ; - Правен казус - симулация на международния съд в Хага; - Модел на Европейския съвет - симулация на ЕС, в която студентите се вживяват в ролята на държавни и правителствени глави на страните членки на Европейския съюз. За участие могат да кандидатстват студенти по право, икономика, политически науки, международни отношения, ИКТ или близки, на възраст до 28 години, с отлично владеене на английски език и до края на обучението им (бакалавърска, магистърска и докторска степен) да остават не повече от две години.  
 •   BG051PO001-1.1.05 - „Отново на работа" Краен срок: 1 март 2010 г., 17:00 часа Цел на настоящата схема е: да се насочат безработни лица, регистрирани в Дирекции Бюро по труда в отговор на съществуващи потребности на пазара, от една страна да се създаде заетост, а от друга - да се даде възможност за предоставяне на качествена грижа за деца от 1- до 3-годишна възраст, на които и двамата родители са наети по трудово или служебно правоотношение, или са самонаети. Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е в размер на 64 000 000 лв. Крайният срок за приключване на дейностите по проекта е 30.09.2012 г. Допустими дейности: - Набиране на заявления от родители на деца от 1- до 3-годишна възраст; - Набиране на заявления от безработни лица за включване в проекта; - Одобрение на безработните лица от страна на родителите, подали заявки; - Подготовка на програма, одобрена от Агенция за социално подпомагане за обучение на възрастни за полагане на грижи за деца от 1- до 3-годишна възраст; - Избор на организации за провеждане на обученията на областно ниво; - Обучение на безработните лица, одобрени от родителите по ключови компетентности насочени към полагането на грижи за малки деца; - Наемане на безработните лица, преминали обучението от Агенция по заетостта; - Предоставяне на средства в размер на минималната работна заплата и допълнителните възнаграждения по минимални размери по КТ; дължимите вноски за сметка на работодателя за социално и здравно осигуряване; и възнагражденията за основен платен годишен отпуск и възнаграждение по чл. 40, ал. 4 от КСО; на безработните лица за отглеждане на деца от 1 година до навършване на 3-годишна възраст, но за период не по-малък от три месеца.  
 • BG051PO001-2.1.12 - „Адаптивност" Краен срок: 1 март 2010 г., 17.00 часа Целта на предложената операция е да се ограничат масовите съкращения и напускането на работници и служители, които по икономически причини не могат да заработят пълна заплата. От своя страна работодателят ще задържи персонала си, който отново ще му бъде нужен при излизане от кризата и оживление на пазара. Работниците ще получат допълнителни средства под формата на ваучери за професионална квалификация за периода, в който са заети на непълно работно време, както и месечна стипендия за периода на обучение, но не по-дълго от шест месеца. Допустими дейности: - Набиране на заявления от лицата преминали на непълно работно време придружени с декларации от работодател; - Провеждане на процедура за избор на изпълнител за изработване и отпечатване на ваучери за обучение; - Предоставяне на поименни ваучери за включване в обучение по част от професия или за придобиване на степен на професионална квалификация с изключение на обученията по професии и специалности включени в професионални направления с код 62 от СППОО, които са недопустими; - Предоставяне на стипендии на лицата за всеки присъствен учебен ден в срок до 6 месеца; - Предоставяне на средства за транспорт от и до работното място на лицата, които са включени в обучение, в случай, че обучението се провежда в населено място, различно от това, в което се намира местоработата на лицата.  
 • Национален конкурс за изящни и приложни изкуства „Нарисувай ми песен”- Бургас 2010 Краен срок: 1 март 2010 г. Националният конкурс за изящни и приложни изкуства „Нарисувай ми песен” 2010 се организира от Сдружение “Сладкопойна чучулига”. Конкурсът цели популяризиране на детските песни, създадени през годините на сцената на Национален Конкурс “Сладкопойна чучулига”. Темата на конкурса е: Творба по песен от конкурса "Сладкопойна чучулига". Конкурсът се провежда в две категории: Изящни изкуства - живопис, графика Приложни изкуства - стъклопис, керамика, работа с хартия, текстил, природни материали и др. Конкурсът се провежда в две възрастови групи: първа група - до 7 години (родени в периода 2003 г. - 2006 г. вкл.) втора група - до 11 години (родени в периода 1999 г. - 2002 г. вкл.)  
 •   Демократична стипендия 2010 Краен срок: 1 март 2010 г. Стипендията възлиза на максимум 25 000 евро и е предназначена да покрие разходите по образованието на студенти и абсолвенти за всякакви специалности и от всички висши училища в Германия, Австрия и Швейцария. Могат да кандидатстват и чуждестранни студенти, които учат в такива университети. "Демократичната стипендия" функционира на оригинален принцип. Изборът се извършва от студенти и абсолвенти, които гласуват онлайн за кандидатите. Тези, които получат най-много гласове, получават "Демократичната стипендия". Източник: www.dnevnik.bg/evropa  
 • Покана за проекти по Програмата за обмен на ноу-хау Краен срок: 1 март 2010 г. Програмата е насочена към публичния и частния сектор, международни и неправителствени организации, национални, регионални и местни власти, образователни и изследователски институти, публично частни партньорства и др. от Западните Балкани (Албания, Македония, Черна Гора, Сърбия и Босна и Херцеговина) и Беларус, Молдова и Украйна. Съгласно правилата на КЕР проектите се управляват от организация, изпълняваща ролята на ноу-хау донор, от страните - членки на ЦЕИ и ЕС - Австрия, България, Чехия, Унгария, Италия, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Приоритетите на КЕР обхващат 3 тематични блока: - Европейска интеграция, Административен капацитет и Пазарна икономика - Планиране и изграждане на инфраструктура - Селско стопанство, Енергетика и Околна среда За сектор "Енергетика", проектите следва да са насочени към предаване на опит в следните области: - Енергийна ефективност - Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) - Чиста енергия - Промени в климата. КЕР съфинансира до 50% от общия бюджет на проекта, но не повече от 40 000 евро. Източник: www.dnevnik.bg/evropa  
 • Национална конференция, 18 - 20 март Краен срок: до 5 март 2010 г. Клубът на нестопанските организации - Търговище организира заключителна Национална конференция в рамките на проект ‘Модел за устойчиви партньорства в третия сектор’. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа. Целта на конференцията е да лансира и популяризира изработения в процеса на работа Модел за устойчиви партньорства и да създаде среда за нови партньорства между представителите на гражданското общество от различните региони на страната. Каним представители на неправителствени организации, институции и местни власти от страната да участват в конференцията на 18,19 и 20 март, 2009 г. в град Търговище. Изборът на участниците ще се извърши по реда на постъпване на заявките. Участниците ще получат потвърждение на посочения от тях в заявката електронен адрес. Програма конференция Регистрационен формуляр  
 •   Станете културен мениджър в Германия и представете художествената и културна сцена на България в иновативни културни проекти Краен срок: 14 март 2010 г. Фондация „Роберт Бош“ предоставя стипендии за 12 културни мениджъри от страните на Централна и Източна Европа. В продължение на 13 месеца те ще представляват актуалното изкуство и култура на страната си в дадена институция в Германия. Освен това специализации в областта на планиране на проекти, работа в екип, осигуряване на средства, работа с медиите и обществеността, както и културен маркетинг са неразделна част от програмата. Програмата стартира всяка година през октомври. Крайният срок за изпращане на кандидатурите за програмата през 2011 г. е до 14 март 2010 г. на www.moe-kulturmanager.de PDF на български език  
 • Открита покана - Европейско сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания (COST) Краен срок за подаване на предварителни предложения: 26 март 2010 г., 17,00 ч. брюкселско време Европейското сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания насърчава предложенията за дейности, които допринасят за научното, технологично, икономическо, културно и обществено развитие на Европа. Особено добре се посрещат предложения, които играят ролята на предшественик за развитието на други европейски програми и/или са представени от изследователи в началото на тяхната кариера. COST е организирана в девет широки направления (Биомедицина и молекулярни бионауки; Химия, молекулярни науки и технологии; Науки за Земята и управление на околната среда; Храни и земеделие; Гори, продукти и услуги, свързани с тях; Хора, общество, култура и здраве; Информационни и комуникационни технологии; Материали, физични и нанонауки; Транспорт и градско развитие).  
 •  28 януари - Европейският ден за защита на данните, с призив за номинации за анти-наградите “Големият брат” 2010 г. Краен срок: 31 март 2010 г. По случай 28 януари, обявен за Европейски ден за защита на данните, Програма Достъп до Информация (ПДИ) ви призовава да номинирате държавни институции, фирми и лица, които са нарушили или нарушават правото на лична неприкосновеност и защитата на личните данни на гражданите. Анти-наградите „Големият брат” се присъждат на правителствени структури, компании или личности, нарушили правото на лична неприкосновеност и защитата на личните данни. Носителите на антинаградите се определят от жури на базата на обосновани номинации. Очакваме вашите номинации на адрес: office@aip-bg.org  
 • Cтипендии за учебни пътувания на младежи в Европа Краен срок: е 31 март 2010 г. Фондация "Хайнц - Шварцкопф" ежегодно дава стипендия (399 евро) за пътуване в 30 европейски страни, включително и Турция, на младежи между 17 и 25 години. Кандидатите сами избират страните, в които да пътуват. Кандидатите попълват формуляр, автобиография, описание на избраната тема и местата, които искат да посетят, както и аргументация за избора си. Фондация "Хайнц - Шварцкопф" също така ежегодно отпуска 20 - 30 стипендии за пътуване по проекта за мобилност на млади европейци. Стипендиите са в размер на 550 евро и са предназначени за младежи между 18 и 26 години. Студенти, които не са немски граждани, имат право да получат подкрепа само за пътуване в Германия.  
 • Фотоконкурс "Какво означава еврото за нас?" Краен срок: 31 март 2010 г. Какво означава еврото за нас?“ е фотоконкурс за постоянно пребиваващи в ЕС лица на възраст от 14 до 18 години, работещи заедно в екипи с цел проучване на темата за еврото в Европейския съюз. От участниците се изисква да сформират екипи от най-малко двама или максимум трима младежи и един възрастен, който ще отговаря за екипа по време на проекта, включително ще ги придружава при пътуването за церемонията по награждаването. Един възрастен може да ръководи няколко екипа. За да участвате, трябва да изпратите оригинална снимка, направена от вашия екип, която да илюстрира вашата представа за еврото. Какво означава еврото за вас? Какво харесвате по отношение на еврото? Снимката трябва да е придружена от кратък обяснителен текст. Този конкурс се организира от Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ на Европейската комисия. Първият кръг от конкурса ще се проведе на национално ниво: ще има по един екип-победител за всяка участваща държава-членка на ЕС. Всички членове на екипа ще получат награда. Седемте най-добри екипа измежду 27-те национални победителя ще бъдат поканени в Брюксел, където крайният екип-победител ще получи своите награди на церемония по награждаването.  
 •   Международен фестивал за филми на здравни теми „Хипократ” на остров Кос Краен срок: 15 април 2010 г. Едно от условията е, ако филмът не е на английски език да има субтитри на английски. Организаторите предпочитат формата на филмите да е MPEG 2, High или стандартен на максимум bit rate, така че да подсигурите най-доброто качество. Фестивалът е разделен на четири категории: конкурсна част за пълнометражни филми, конкурсна част за среднодълги филми, конкурсна част за късометражни филми и конкурсна част за гръцки продукции. Източник: GRReporter  
 • Национален литературен конкурс “Огънят на Орфей” 2009 (на свободна тема ) Краен срок: 15 април 2010 г. Ръкописите да не надвишават 10 печатни страници. Творбите могат да бъдат в различни жанрове (стихове, разкази, есета и др.) и се изпращат задължително по пощата. Не забравяйте да напишете: трите си имена, дата на раждане, адрес, телефон и е-mail. В две възрастови групи: - до 14 години - до 25 години Моля, изпратете своите творби на адрес: ПЛОВДИВ - 4002 П.К. № 21-I Фондация “Огънят на Орфей” За конкурса.  
 • Награда „Гауденц Б. Руф” Краен срок: 30 април 2010 г. Валидно е пощенското клеймо. Наградата цели да стимулира и популяризира визуалните изкуства в България, особено творчеството на по-младото поколение. Наградата се присъжда всяка година в рамките на конкурс за млади (които до крайния срок на предаване на творбите не са навършили 32 години) и за утвърдени творци (на възраст над 32 години). Право да кандидатстват имат всички художници, живеещи постоянно в България, или български граждани, пребиваващи в чужбина. Допускат се всички изразни форми на визуалното изкуство с изключение на категориите пърформънс, филм и приложно изкуство. Кандидатства се с работи от последния творчески период на авторите. Допуска се участие на достатъчно конкретизирани и в напреднал стадий проекти за творби, които да бъдат напълно завършени през следващите месеци. Наградата „Гауденц Б. Руф” за категорията „Млади творци” е на стойност 2500 евро, а за „Утвърдени автори” - 4500 евро.  
 • Песенен конкурс „Чрез песента да спасим човешкия живот - Казанлък 2010”, 20 май 2010, гр. Казанлък Краен срок: 10 май 2010 г. Цел на конкурса: Насърчаване на поети и композитори за написване на нови авторски песни във връзка с безопасното движение по пътищата на България. В конкурса могат да участват поети и композитори без ограничение на възрастта. Песента да се изпълнява от деца до 16 години - индивидуално или вокални групи, на български език и със собствен съпровод.  
 • 101.28 млн. евро са предназначени за България по финансовите механизми на ЕИП и Норвегия Финансовите механизми на Норвегия и ЕИП ще бъдат администрирани под формата на рамкова програма. Приоритетните сектори на финансиране са следните: - Опазване и управление на околната среда; - Климатични промени и възобновяеми енергии; - Улавяне и съхранение на въглерод; - Зелена индустрия и иновации; - Научни изследвания и познание; - Опазване на културното наследство; - Гражданско общество; - Защита на почтения и съразмерно заплатен труд и на тристранния диалог; - Човешко и социално развитие. За финансова помощ ще могат да кандидатстват неправителствени, публични и частни организации от страните бенефициенти. Финансовите механизми са отворени за национални, регионални или местни власти, образователни и изследователски институции, еко-организации, доброволни и общностни организации, публично-частни партньорства и други. Очаква се програмата да бъде отворена за кандидатстване тази година. Източник: www.dnevnik.bg/evropa  
 • BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” Краен срок: За болниците - 31 март и 30 септември 2010 г.; За социалните домове - 31 януари 2011 г. (документите се подават в МЗ) По тази програма лечебните заведения ще могат да кандидатстват за нужната им апаратура, с която да осигурят качествено лечение на пациентите. За финансирането могат кандидатстват болници, домовете за медико-социални грижи за деца от 0 - 3 години, лечебни заведения с лъчетерапевтични звена. Държавните лечебни заведения трябва да изготвят проектни фишове съгласно публикуваните от Министерството на Регионалното развитие (МРРБ) изисквания. Готовите проектни фишове и съответните документи към тях се подават в Министерството на здравеопазването. Всяко проектно предложение ще включва задължително комбинация от инвестиционен компонент (ремонт/реконструкция/мерки за енергийна ефективност) и доставка на оборудване по отделните компоненти, взаимосвързани помежду си и допринасящи за трайното подобряване на съответната инфраструктура.  
 • Китайски стипендии за студенти от Европейския съюз Краен срок: 30 април 2010 г. Китайското министерство на образованието (Ministry of Education of P. R. China, MOE) отпуска 100 пълни стипендии за студенти от Европейския съюз (ЕС). Стипендиите са за изучаване на китайски език за една година. Кандидатите трябва да са завършили средно образование или да са студенти. Те ще могат да изберат учебно заведение от списък, публикуван на сайта на Китайското министерство на образованието. Кандидатите трябва да попълнят формуляр и да приложат диплома за завършено образование, академична справка, копие на медицинско удостоверение и план за бъдещо следване. Всички документи трябва да бъдат изпратени на английски или китайски език. Източник: www.dnevnik.bg/evropa  
 • Комисия “Фулбрайт” обяви конкурс за стипендии през учебната 2011-2012 година Краен срок: 1 юни 2010 г. - Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност (5 месеца) - Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми (10 месеца) и специализации (6 месеца) - Стипендии “Фулбрайт” за докторанти в областта на природо-математическите науки и технологиите (5 години) - Съвместна стипендия за магистри по бизнес администрация “Фулбрайт – Бизнес колеж Прайскъм университета на Оклахома” (2 години) - Съвместна стипендия за магистърски програми “Фулбрайт Институт Благодарност към Скандинавия” (10 месеца) - Стипендия “Хюбърт Хъмфри” за специалисти в държавния и частния сектор (10 месеца) Представянето на резултати от необходимите тестове до 1 юни 2010 г. се счита за предимство при кандидатстване. Краен срок за представяне на официални резултати от тестове: 24 септември 2010 г. Информация за различните програми можете да получите от: Българо-американска комисия за образователен обмен “ФУЛБРАЙТ” Централен офис: София, бул. Ал. Стамболийски № 17, ет. І, стая 9, тел: (02) 980 8212 Приемно време: 14 - 16 ч. всеки работен ден.  
 • Стипендии за обучение или изследователска работа, предоставени от правителството на Мексико Краен срок: 30 октомври 2010 г. Правителството на Мексико отпуска стипендии за чужденци, в т.ч. и за български граждани във връзка с предстоящото честване на 100 годишнината от Мексиканската революция (1910-2010) и на независимостта на Мексико. Стипендиите се предоставят за обучение или изследователска работа, свързани с историята на Мексико, и по-специално с гореспоменатите събития и са предназначени главно за студенти, историци, социолози или политолози. Всички кандидати е необходимо да владеят много добре испански език и да притежават международно признат документ.
Автор: 
Пламен Петров
Година: 
2010
Източник: 
МИКЦ Шумен

ВАЖНО е да знаете, че всички ресурси, които вие лично публикувате в СЕЛМИРА или изпращате по е-мейл, за да бъдат публикувани от ваше име, ще бъдат достъпни за ползване от другите потребителина СЕЛМИРА под лиценз Криейтив Комънс 2.5 (Creative Commons 2.5) -"Признание-Споделяне на споделеното 2.5"